Garofoli Porte Sing Stilia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/254/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/f/a/3/4/fa3459dfa22e136147a886a0a3307fe4_110dcad0.png

Finitions: Chêne blanchi