Garofoli Porte Efisia Genia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/319/60/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/b/9/6/a/b96af6ec3b17e724f2f5d0a5b1edf319_417aca07.png

Finitions: Noyer