Garofoli Porte Licia Genia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/326/60/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/5/6/a/6/56a62416d3a9ecf6aeaf0477f7318f7a_8b5cd0c6.png

Finitions: Noyer