Garofoli Porte Licia Genia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/327/60/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/9/1/6/f/916f8e859b24a097faf485f03a799a29_5ab4a0e6.png

Finitions: Noyer