Garofoli Porte Licia Genia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/329/60/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/7/8/3/d/783d9a416f06c0e8ccc5afad71446dc1_305d38ff.png

Finitions: Noyer