Garofoli Porte Vabia Genia
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/334/60/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/2/1/e/c/21ec73f632286f24f19b9f7de74268cc_2a9133f5.png

Finitions: Noyer