Garofoli Porte Tiuna Antha
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/354/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/1/2/c/6/12c690ad2970ff1ed0c2b6c4d708ed17_6bf8a12c.png

Finitions: Chêne blanchi