Garofoli Porte Via Antha
http://www.garofoli.com/fr/produits/portes/porte/359/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/f/1/9/b/f19b11769803a629f2deed92766c1ba5_98b4691b.png

Finitions: Chêne blanchi