Garofoli Porta Tolina Antha
http://www.garofoli.com/pt/produtos/portas/porta/353/19/ http://www.garofoli.com/rimg/4lc/c/f/2/4/cf241e4eb71acf8fbff3a14b716a82c8_8c20101f.png

Acabamentos: Carvalho branqueado