Portes collection Pangea

Portes
SIA 1/V/2001
Finitions
SIA 1/V/2001, Pangea - Art pauvre - Garofoli
Art pauvre
SIA 1/V/2001, Pangea - Ascherry clair - Garofoli
Ascherry clair
SIA 1/V/2001, Pangea - Ascherry fonce - Garofoli
Ascherry fonce
SIA 1/V/2001, Pangea - Chene blanchi - Garofoli
Chene blanchi
SIA 1/V/2001, Pangea - Chene laque blanc a pore ouvert - Garofoli
Chene laque blanc a pore ouvert
SIA 1/V/2001, Pangea - Chene laque ivoire a poro aperto - Garofoli
Chene laque ivoire a poro aperto
SIA 1/V/2001, Pangea - Chene laque taupe a poro aperto - Garofoli
Chene laque taupe a poro aperto
SIA 1/V/2001, Pangea - Chene teck - Garofoli
Chene teck
SIA 1/V/2001, Pangea - Chene wenge' - Garofoli
Chene wenge'
SIA 1/V/2001, Pangea - Laque blanc - Garofoli
Laque blanc
SIA 1/V/2001, Pangea - Laque ivoire - Garofoli
Laque ivoire
SIA 1/V/2001, Pangea - Laque tourterelle - Garofoli
Laque tourterelle
SIA 1/V/2001, Pangea - Satine' - Garofoli
Satine'